Tổng quan về chế độ xem trong Google Analytics

Báo cáo chế độ xem là một cấp trong một tài khoản Analytics, nơi mà bạn có thể truy cập bản báo cáo và các công cụ thống kê.

Analytics sẽ tự động tạo một chế độ xem mà không gồm bộ lọc nào cho các thuộc tính trong tài khoản của bạn, nhưng bạn có thể cài đặt nhiều chế độ xem cho một thuộc tính. Bất kì dữ liệu nào mà bạn gửi đến một thuộc tính Analytics sẽ tự động xuất hiện trong tất cả các bản báo cáo chế độ xem của thuộc tính đó. Ví dụ, nếu bạn thu thập dữ liệu từ 2 trang web và gửi nó tới một thuộc tính, sau đó dữ liệu từ cả 2 trang web sẽ xuất hiện trong tất cả các bản báo cáo của thuộc tính. Điều này cũng được áp dụng cho dữ liệu của ứng dụng di động. Nếu bạn thu thập dữ liệu từ một ứng dụng và một trang web thì cả SDK (công cụ phát triển phần mềm) và mã theo dõi của bạn sẽ gửi dữ liệu đến một thuộc tính trong tài khoản Analytics, và dĩ nhiên những dữ liệu này sẽ xuất hiện trong tất cả các bản báo cáo chế độ xem của thuộc tính đó.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tùy chỉnh chế độ xem và cũng có thể xem các dữ liệu con trong bản báo cáo. Ví dụ bạn có thể có một chế độ xem với một bộ lọc không bao gồm lưu lượng truy cập nội bộ và một bộ lọc khác chỉ bao gồm các hoạt động từ các thư mục riêng của website hoặc tên miền con. Nếu bạn gửi dữ liệu web và ứng dụng tới cùng một thuộc tính thì có thể bạn muốn sử dụng bộ lọc để lọc một trong hai dữ liệu của web hoặc ứng dụng.

Các bạn không nên xóa hoặc thêm bộ lọc vào chế độ xem được tạo bởi Analytics bởi vì khi bạn xóa chế độ xem đó thì những dữ liệu lịch sử của trang web sẽ bị mất, còn khi bạn thêm bộ lọc thì dữ liệu bạn loại trừ sẽ không có sẵn.

Sự khác nhau giữa web và ứng dụng dành cho thiết bị di động

Khi bạn tạo một chế độ xem, bạn có thể chọn giữa trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động cho chế độ xem đó. 2 loại tùy chọn này mang đến cho bạn những lựa chọn khác nhau. Ví dụ: chế độ xem ở ứng dụng sẽ cung cấp một số bản báo cáo mà ở web không có chẳng hạn như những trục trặc của thiết bị di động còn ở trang web thì có bản báo cáo nội dung trang web.

Cả 2 tùy chọn này đều hiển thị dữ liệu mà bạn gửi đến thuộc tính, bất kể cách thức bạn mà bạn thu thập những dữ liệu đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *