Tìm hiểu về trang web được tạo khung (framed site)

Khi tạo một trang web, khung là sử dụng nhiều phần có thể kiểm soát độc lập trên trang web. Nếu bạn cài đặt mã theo dõi Analytics vào một trang sử dụng khung thì bạn cần hết sức cẩn thận để đảm bảo rằng lưu lượng truy cập luôn được chính xác và thông tin giới thiệu được lưu lại.

Vị trí của mã theo dõi

Một trang web sử dụng khung nên để mã theo dõi vào phần <head> của trang frameset (trang gốc) hoặc ở ngay phía trước thẻ </head>; với mỗi khung con mà bạn muốn theo dõi. Nếu bạn để mã theo dõi ở trong thẻ <notframe> thì nó sẽ không chạy và sẽ không có dữ liệu ở trong bản báo cáo.

Thiếu giá trị dữ liệu Adwords (bật tính năng tự động gắn thẻ)

URL landing page trong quảng cáo của bạn là tài liệu HTML của bộ khung gốc chứ không phải là của bộ khung con bên trong. Nếu bạn chưa gắn mã theo dõi vào phần <head>trong bộ khung của bạn, Google Analytics sẽ không thể theo dõi trang đó và chiến dịch quảng cáo của bạn sẽ bị mất.

Thiếu liên kết giới thiệu

Nếu tất cả khung trong web của bạn thuộc về cùng một tên miền thì thông tin về liên kết giới thiệu sẽ được cung cấp chính xác trong bản báo cáo miễn là bạn đã cài đặt mã theo dõi vào trang đầu tiên mà người dùng nhìn thấy trên website.

Nếu các khung trong một website nằm trên các tên miền khác nhau thì thông tin về liên kết giới thiệu có thể sẽ không được chính xác, vì một khung có thể được ghi lại như một nguồn giới thiệu của một khung khác. Điều này là do thứ bậc tự nhiên của một khung được ghi lại dưới dạng liên kết giới thiệu.

Trong cả 2 trường hợp trên thì bản báo cáo Navigation Summary và Site Overlay cho trang web có thể không cung cấp những thông tin hữu ích, vì mỗi khung có mã theo dõi sẽ được ghi lại dưới dạng một bản ghi riêng biệt. Ngoài ra thứ tự các lần xem trang sẽ phụ thuộc vào thứ tự load của khung thay vì phụ thuộc vào đường điều hướng của người dùng.

Số lần xem trang bị phóng đại

Một trang trong website sử dụng khung sẽ tạo ra nhiều lần xem trang: một lần cho trang có chứa khung, một lần cho những trang hiển thị trong khung.

Trong bản báo cáo điều hướng, mỗi một lượt xem trang xuất hiện theo thứ tự:

Trang chứa khung -> trắng ở trong khung 1 -> trắng ở trong khung 2

Điều này dẫn đến số lượt xem trang được phóng đại lên.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *