Quản lý URL với nhiều thông số

Một URL riêng lẻ có thể chứa nhiều thông số URL và bạn có thể chỉ định google thu thập thông tin cho các URL đó. Hãy nhớ rằng Google có cách tiếp cận sau khi xử lý các URL có nhiều thông  số.

Việc cài đặt nhiều giới hạn thu thập thông tin cho URL nhiều thông số tốt hơn việc cài đặt ít giới hạn.

Ví dụ: dưới đây là 3 URL chứa thông số và cách cài đặt thu thập thông tin của Google đối với mỗi URL

Thông số Cài đặt thu thập thông tin cho thông số
shopping - category Thu thập tất cả URL có thông số này
sort - order Chỉ thu thập những URL có giá trị = production - year
sort - by Chỉ thu thập những URL có giá trị = asc

Dựa vào các cài đặt trên, Google có thể thu thập thông tin theo các URL vì những trang có URL chứa tham số chỉ cho phép Google thu thập dữ liệu nếu có giá trị tham số là production - year hoặc asc.

Ví dụ URL 1: http://www.example.com?shopping-category=DVD-movies&sort-by=production-year&sort-order=asc.

Tuy nhiên, Google sẽ không thu thập thông tin của URL tiếp theo vì, mặc dù URL đó chứa thông số shopping - category, sort-by có giá trị asc nhưng vẫn không thể thu thập thông tin vì thông số sort-order không có giá trị production - year.

Ví dụ  URL 2: http://www.example.com?shopping-category=shoes&sort-by=size&sort-order=asc.

Ví dụ trên cho thấy tại sao việc xem xét cẩn thận quá trình cài đặt thu thập thông tin tới URL chứa thông số lại quan trọng. URL thứ 2 với thông số shopping-categorylà một trang hiển thị bộ sưu tập giày. Vì giày thường không được sắp xếp theo năm sản xuất nên cài đặt hạn chế sort-by = production - year ngăn không cho Google thu thập thông tin các trang giày này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *