Quản lý sơ đồ trang web (sitemap) của bạn trong Google Webmaster Tools

Sơ đồ trang web là file bạn tạo ra cho các công cụ thu thập thông tin trang web, chẳng hạn như Googlebot, bạn sẽ cung cấp cho nó một danh sách các trang cần thu thập thông tin trên trang web của bạn. Mặc dù hầu hết quá trình thu thập dữ liệu trang web có thể tìm kiếm tất cả các file trên trang web của bạn nhưng một sơ đồ trang web giúp cho việc thu thập thông tin nhanh hơn và có thể cung cấp được nhiều dữ liệu hơn, chẳng hạn như tần suất thay đổi thông tin trên trang và nội dung chi tiết về các trang Googlebot gặp khó khăn khi tìm kiếm và phân tích cú pháp như như mô tả tập tin video hoặc hình ảnh. Bạn có thể xem, thêm và kiểm tra sơ đồ trang web và sử dụng báo cáo Sơ đồ trang web trong Webmaster Tools.

Sử dụng báo cáo sơ đồ trang web

Trang đích của báo cáo sơ đồ trang web sẽ hiển thị danh sách sơ đồ trang web mà bạn đã gửi tới Webmaster Tools. Chỉ có sơ đồ trang web được liệt kê ở đây còn báo cáo sẽ được hiển thị bằng các phương tiện khác như file robots.txt hoặc google.com/ping.

Nhấp chuột vào sơ đồ trang web trong bảng để xem thông tin chi tiết về nó, bao gồm các lỗi thu thập thông tin trong đó. Nếu file là một chỉ mục sơ đồ trang (một file chứa trỏ tới nhiều sơ đồ trang web) thì nhấp chuột vào đó bạn sẽ xem được chi tiết danh sách sơ đồ trang web.

Kiểm tra sơ đồ trang web

Bạn nên kiểm tra cú pháp sơ đồ trang web của bạn trước khi gửi nó, 1 sitemap thông thường sẽ có cú pháp như sau:

 

Để kiểm tra một sơ đồ trang web chưa được gửi bạn làm như sau:

  1. Nhấp chuột vào Thêm/Kiểm tra sơ đồ trang web trên trang đích của báo cáo.

2. Nhập URL của sơ đồ trang web vào hộp thoại vừa hiện ra và nhấp vào Thử.

 

3. Khi việc kiểm tra hoàn tất, nhấp chuột vào Mở kết quả kiểm tra để kiểm tra lỗi.

4. Sau khi bạn sửa lỗi hãy nhấp chuột vào Gửi sơ đồ trang web.

Để kiểm tra sơ đồ trang web đã gửi trước đó:

Xem chi tiết trang sơ đồ trang web đã gửi trước đó và nhấp vào Kiểm tra.

Gửi sơ đồ trang web

  1. Kiểm tra sơ đồ trang web của bạn.
  2. Nhấp chuột vào nút Thêm/Kiểm tra sơ đồ trang web.
  3. Nhập URL vào hộp thoại hiện ra.
  4. Nhấp vào Gửi.

5. Làm mới trình duyệt của bạn để xem sơ đồ trang web mới của bạn trong danh sách sơ đồ trang web.

6. Nhấp vào sơ đồ trang web mới trong danh sách sơ đồ trang để mở trang chi tiết Sơ đồ trang web và kiểm tra xem có bất kỳ lỗi hoặc cảnh báo nào về sơ đồ trang web hoặc URL chứa trong sơ đồ trang web.

Quá trình này sẽ mất một thời gian trước khi Google có thể xử lý Sơ đồ trang web mà bạn đã gửi. Lưu ý rằng Google không thể chắc chắn rằng sẽ thu thập dữ liệu hoặc chỉ mục mọi URL trong sơ đồ trang web của bạn bởi vì họ sử dụng các thuật toán phức tạp để đưa ra quyết định thu thập thông tin.

Gửi lại sơ đồ trang web

  1. Mở báo cáo sơ đồ trang web (Sitemap report).
  2. Chọn sơ đồ trang web bạn muốn gửi lại từ bảng.
  3. Nhấp vào nút Gửi lại.

Xóa sơ đồ trang web

  1. Trong bảng sơ đồ trang web, hãy chọn checkbox nằm bên cạnh sơ đồ trang web mà bạn muốn xóa khỏi Webmaster Tools.
  2. Nhấp chọn Xóa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *