Những nguyên tắc cần ghi nhớ khi sử dụng Universal Analytics

Áp dụng giới hạn dữ liệu với Universal Analytics

Giới hạn dữ liệu được áp dụng với các tài khoản thông thường và tài khoản đặc biệt trong Universal Analytics, nên việc xử lý dữ liệu có thể bị hạn chế một lần/ngày nếu quá trình thu thập vượt quá giới hạn này.

Khách hàng của Analytics bị cấm gửi thông tin cá nhân đến Google.

Trong điều khoản dịch vụ Analytics, tất cả các khách hàng phải tuân thủ việc không được gửi thông tin cá nhân tới Analytics (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hay bất kỳ dữ liệu tương tự nào khác), hoặc thông tin xác nhận của một thiết bị cụ thể. Nếu tài khoản Analytics của bạn bị phát hiện sử dụng những thông tin này thì có thể sẽ bị khóa tài khoản và dữ liệu sẽ bị hủy.

Tùy chỉnh thứ nguyên (dimension) là những tùy chỉnh biến mới

Tùy chỉnh thứ nguyên cung cấp cho bạn một cách linh hoạt để thêm dữ liệu vào Analytics để bạn có thể tìm hiểu thêm về cách người dùng tương tác với nội dung của bạn. Tùy chỉnh thứ nguyên được sử dụng trong Universal Analytics mà ở đó các biến tùy chỉnh được sử dụng trong thư viện ga.js JavaScript của Classic Analytics.

Liên kết giới thiệu được xử lý khác với các phiên bản cũ của Analytics

Theo mặc định, tất cả những phần liên kết được kích hoạt phiên bản mới trong Universal Analytics. Ví dụ, nếu một người dùng trên trang web của bạn, rời trang web rồi lập tức quay trở lại sẽ được tính là 2 phiên. Tuy nhiên bạn có thể tùy chỉnh mã theo dõi để loại trừ lưu lượng truy cập từ những tên miền đặc biệt như loại trừ lưu lượng truy cập từ những liên kết giới thiệu.

Dữ liệu gửi qua một phương pháp thu thập của Universal Analytics sẽ chỉ được xử lý bởi một thuộc tính

Khi bạn thực hiện một phương pháp thu thập Universal Analytics, ví dụ như analytics.js JavaScript cho website, SDK v2.x cho thiết bị di động hoặc Measurement Protocol đối với các thiết  bị khác, bạn phải gửi dữ liệu đến thuộc tính được kích hoạt trong Universal Analytics, nếu dữ liệu được gửi từ những phương pháp đó tới thuộc tính trong classic Analytics thì nó sẽ không được xử lý.

Làm cho người dùng biết rằng bạn sử dụng Universal Analytics và các tùy chọn của họ

Hãy cho người dùng của bạn biết về những tính năng của Analytics và cung cấp cho họ các thông báo về những thay đổi của bạn.

Khi bạn sử dụng Universal Analytics, trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng quá trình sử dụng của bạn luôn tuân thủ mọi mặt pháp lý. Nếu vi phạm các nguyên tắc của Analytics, tài khoản của bạn có thể bị khóa và dữ liệu cũng sẽ biến mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *