Những điều cần biết về sitemap dành cho hình ảnh


Những hình ảnh mà bạn thêm vào trong Sitemap sẽ làm tăng khả năng xuất hiện của nó trong kết quả tìm kiếm hình ảnh của Google, ngoài ra bạn có thể sử dụng thêm các phần mở rộng hình ảnh để cung cấp cho Google thêm nhiều thông tin về những hình ảnh có trong các trang của bạn. Thông tin về những hình ảnh trong sitemap giúp Google phát hiện ra các hình ảnh mà họ không thể tìm thấy theo cách thông thường (chẳng hạn như hình ảnh trang web của bạn đính kèm với mã JavaScript), bên cạnh đó nó cho phép bạn chỉ ra hình ảnh trên trang web mà bạn muốn Google thu thập thông tin và lập chỉ mục.

Bạn có thể sử dụng một sitemap riêng để liệt kê các hình ảnh của mình hoặc bạn có thể thêm thông tin hình ảnh vào các sitemap hiện tại, ví dụ sau cho thấy một sitemap của trang http://example.com/sample.html chứa 2 hình ảnh

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Bạn có thể liệt kê đến 1000 hình ảnh cho mỗi trang bằng cách sử dụng cú pháp như ví dụ trên.

XML Namespace

xmlns=”http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1″

Định nghĩa các thẻ hình ảnh

 

 Thẻ  Yêu cầu  Mô tả
 <image:image>  Bao gồm tất cả thông tin về một hình ảnh duy nhất. Mỗi thẻ <url> có thể chứa tối đa 1.000 thẻ <image: image>.
 <image:loc>  Có  URL của hình ảnh.
Trong một số trường hợp, URL hình ảnh có thể không nằm trên cùng một tên miền với trang chính của bạn. Điều này là tốt, miễn là cả hai tên miền được xác minh trong Search Console. Ví dụ: bạn sử dụng một hệ thống phân phối nội dung như Google Sites để lưu trữ hình ảnh của bạn, đảm bảo rằng trang web lưu trữ được xác minh trong Search Console. Ngoài ra, đảm bảo rằng file robots.txt của bạn cho phép thu thập thông tin của bất kỳ nội dung nào bạn muốn lập chỉ mục.
 <image:caption>  Tùy chọn  Chú thích của hình ảnh
 <image:geo_location>   Tùy chọn  Vị trí của hình ảnh
 <image:title>  Tùy chọn  Tiêu đề của hình ảnh
 <image:license>  Tùy chọn Một URL tới  giấy phép của hình ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *