Nhắm mục tiêu quốc tế theo ngôn ngữ

Phần lựa chọn ngôn ngữ của mục nhắm mục tiêu quốc tế trong Webmaster Tools cung cấp cho bạn chế độ xem các lỗi từ liên kết hreflang trong trang web của bạn. Khi bạn cài đặt thẻ hreflang, google sẽ tìm chúng và thu thập thông tin theo các URL được đề cập đến trong thẻ. Việc báo cáo các lỗi trong trang gốc và các liên kết trả về bị thiếu trong quá trình thu thập giúp bạn duy trì ổn định các mục tiêu quốc tế trong trang web của mình. Ví dụ nếu bạn quản lý 3 trang web quốc tế và bạn muốn giám sát các lỗi trong trang web Anh, bạn chọn phiên bản tiếng Anh để xem tất cả các lỗi được trả về trong trang web.

Phần này hiển thị 2 lỗi phổ biến đó là:

Thiếu thẻ trả về từ các mã ngôn ngữ thay thế

Đối với mọi mã ngôn ngữ và URL thay thế mà bạn chỉ ra bằng thẻ hreflang, Google đảm bảo rằng trang thay thế có thẻ trả về liên kết với các trang trên trang web của bạn.

+ Mã ngôn ngữ không xác định

Google hiển thị lỗi này khi bạn sử dụng mã ngôn ngữ không chính xác hoặc không rõ trong thuộc tính hreflang của bạn.

Biểu đồ báo cáo

Bạn có thể di chuột qua các dòng trong biểu đồ để xem tổng số thẻ hreflang mà Google tìm thấy trên trang web của bạn (dòng màu xanh) và số thẻ hreflang bị lỗi (đường màu đỏ).

Không có thẻ trả về

Đây là lỗi phổ biến nhất trong các trang web quốc tế, đối với mỗi mã ngôn ngữ mà bạn cung cấp, sẽ có một bảng liệt kê tổng số trang thay thế không có thẻ trả về từ trang web đã chọn. Bảng tổng hợp các lỗi thiếu thẻ trả về sẽ hiển thị cho bạn chi tiết lỗi đó và vị trí của nó:

  • Cấp của trang (Page-level):  tổng số lỗi hreflang theo ngôn ngữ trong phần <head> của các trang của bạn.
  • Sơ đồ trang web (Sitemap): Tổng số lỗi hreflang tìm thấy trong sơ đồ trang web của bạn.
  • HTTP header: Tổng số lỗi hreflang cho các file thay thế được cung cấp trong cấu hình HTTP header của bạn.

Bạn có thể nhấp vào một lỗi để kiểm tra chi tiết cho lỗi đó. Đối với các thẻ page-level, bản báo cáo chi tiết sẽ hiển thị tối đa 1.000 URL trên trang web của bạn. Đối với sơ đồ trang web, bản báo cáo sẽ liệt kê những sơ đồ trang mà có các cặp URL hoặc URL thay thế không có liên kết trả về. Đối với HTTP header, báo cáo chi tiết sẽ chỉ ra những cấu hình và URL thay thế mà không có liên kết trả về. Giống như các lỗi page-level, bản báo cáo chi tiết sẽ hiển thị tối đa 1.000 URL.

Mã ngôn ngữ không xác định

Đối với mã ngôn ngữ không xác đinh (và quốc gia tùy chọn) mà bạn đã chỉ ra trong trang web của mình, bảng thống kê sẽ hiển các vị trí mà mã ngôn ngữ không xác định. Cũng giống như với lỗi không có thẻ trả về, bạn có thể xem chi tiết level-URL và tổng số các mã ngôn ngữ không xác định đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *