Hướng dẫn sử dụng công cụ xóa nội dung đã lỗi thời

Công cụ xóa nội dung đã lỗi thời được sử dụng để làm gì?

Nếu bạn nhìn thấy một kết quả tìm kiếm mà không thuộc quyền sở hữu của bạn và đoạn trích trong kết quả tìm kiếm khác với trang hiện tại của bạn, hoặc trang đó không tồn tại thì bạn có thể yêu cầu Google loại bỏ bộ nhớ cache và đoạn trích đã lỗi thời đó khỏi kết quả tìm kiếm của Google.

Công cụ xóa nội dung đã lỗi thời không được sử dụng để làm gì?

+ Không sử dụng công cụ này nếu bạn cho rằng thông tin trên trang đó là sai, kém chất lượng, bất hợp pháp…

+ Nếu bạn là chủ sở hữu của trang web đã được xác minh trong Webmaster Tools, hãy sử dụng công cụ xóa URL để thay thế.

Sử dụng công cụ này như thế nào?

  1. Mở công cụ xóa nội dung đã lỗi thời.
  2. Nhập URL được sao chép từ kết quả tìm kiếm mà bạn cho là đã cũ.
  3. Chọn Yêu cầu xóa. 

Google sẽ làm gì khi yêu cầu đó thành công?

Nếu yêu cầu của bạn thành công:

+ Google sẽ xóa đoạn trích và bản sao được lưu bộ nhớ cached khỏi kết quả tìm kiếm.

+ Nếu trang này không còn nữa, nó sẽ được loại bỏ hoàn toàn kết quả tìm kiếm.

+ Nếu trang vẫn khả dụng, nó sẽ xóa bản sao được lưu trong bộ nhớ cached và đoạn trích khỏi kết quả tìm kiếm. Trang vẫn có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nhưng không có đoạn trích hoặc bản sao kia. Chúng sẽ được làm mới trong kết quả tìm kiếm vào lần tiếp theo khi trình thu thập thông tin của Google truy cập trang.

Đoạn trích và bản sao được lưu trong bộ nhớ là gì?

+ Đoạn trích là một bản tóm tắt được Google tạo ra về trang.

+ Khi Googlebot (trình thu thập dữ liệu của Google) thu thập dữ liệu một trang, nó sẽ tạo một bản sao có thể xem được trong kết quả tìm kiếm. Bản sao này được gọi là bản sao lưu trong bộ nhớ cache, phiên bản đã lưu trong bộ nhớ cache, hoặc đôi khi đơn giản là “bộ nhớ cache”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *