Hướng dẫn cấu hình thông báo qua email của bạn

Đôi khi các công cụ tìm kiếm có thể gửi cho bạn tin nhắn về những vấn đề có liên quan đến trang web của bạn, bạn có thể xem các tin nhắn gần đây nhất trong trang chủ của Webmaster Tools hoặc xem tất cả các tin nhắn trong Message Center.

Thư được gửi đến tài khoản email được liên kết với tài khoản Webmaster Tools của bạn, bạn không thể thêm địa chỉ bổ sung hoặc chỉ định một địa chỉ thông báo khác so với email mà bạn đăng nhập.

Bật hoặc tắt tin nhắn qua email trong Webmaster Tools

Bước 1: Trong bảng điều khiển của Webmaster Tools, bạn nhấp chuột vào biểu tượng bánh răng và chọn mục tùy chọn Search Console.

Bước 2: Trong cửa sổ hiện ra, bạn tick vào ô bật thông báo qua email để nhận thông báo qua email của bạn.

Bật hoặc tắt các tin nhắn riêng của Webmaster Tools

Bạn có thể bật hoặc tắt các tin nhắn riêng nếu email thông báo của bạn được bật toàn bộ trong Search Console. Cài đặt này được bật theo mặc định.

Để tắt tin nhắn riêng

Bước 1: Theo liên kết hủy đăng ký ở cuối email. Bạn không thể hủy đăng ký nhận thư mà không có liên kết này.

Bước 2: Sau khi bạn hủy đăng ký từ một tin nhắn, tin nhắn đó sẽ xuất hiện trong danh sách tin nhắn trên trang tùy chọn của bạn. Danh sách này hiển thị tất cả các thư mà bạn đã hủy đăng ký ít nhất một lần. Bạn có thể đăng ký lại bất kỳ tin nhắn nào trong danh sách bằng cách thay đổi trạng thái tin nhắn.

Để bắt đầu nhận lại tin nhắn riêng

Bước 1: Mở trang Tùy chọn Search Console.

Bước 2: Tìm tin nhắn mà bạn muốn bắt đầu nhận lại và thay đổi trạng thái tin nhắn.

Thay đổi ngôn ngữ và các cài đặt khác

Ngôn ngữ và các cài đặt khác được cài đặt trong trang tài khoản Google của bạn. Bạn vào tài khoản của mình và thay đổi theo mục đích sử dụng của mình là được nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *