Đơn giản hóa việc quản lý nhiều sitemap

Nếu bạn có nhiều sitemap, bạn có thể sử dụng một file chỉ mục sitemap như là một cách để gửi chúng cùng một lúc. Định dạng XML của một file chỉ mục sitemap rất giống với định dạng XML của file sitemap. File chỉ mục sitemap sử dụng các thẻ XML sau:

 • sitemapindex: Thẻ chính bao quanh file.
 • sitemap: Thẻ chính cho mỗi sitemap được liệt kê trong file (thẻ con của sitemapindex).
 • loc: Vị trí của sitemap (thẻ con của sitemap).
 • lastmod: ngày sửa đổi cuối cùng của sitemap (tùy chọn)

Ví dụ sau cho thấy một file chỉ mục sitemap trong định dạng XML liệt kê 2 sitemap

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap1.xml.gz</loc>
   <lastmod>2004-10-01T18:23:17+00:00</lastmod>
  </sitemap>
  <sitemap>
   <loc>http://www.example.com/sitemap2.xml.gz</loc>
   <lastmod>2005-01-01</lastmod>
  </sitemap>
  </sitemapindex>

Khi mà bạn đã tạo và lưu file chỉ mục, bạn có thể gửi file chỉ mục của mình tới Google miễn là bạn tải lên và lưu tất cả sitemap của mình đến cùng một vị trí trên máy chủ hosting của bạn. Bạn có thể gửi tới 500 file chỉ mục sitemap cho mỗi trang trong tài khoản của mình.

Quản lý các sitemap cho nhiều trang

Nếu bạn có nhiều trang web, bạn có thể đơn giản hóa quá trình tạo và gửi sitemap bằng cách tạo một hoặc nhiều sitemap chứa các URL của tất cả trang web đã được xác minh của bạn và lưu sitemap vào một vị trí. Tất cả các trang web phải được xác minh trong Search Console. Bạn có thể chọn để sử dụng:

+ Một sitemap đơn bao gồm các URL cho nhiều trang web, gồm các trang web từ các tên miền khác nhau. Ví dụ một sitemap ở vị trí http://host1.example.com/sitemap.xml có thể bao gồm các URL sau:

 • http://host1.example.com
 • http://host2.example.com
 • http://host3.example.com
 • http://host1.example1.com
 • http://host1.example.ch 

+ Một sơ đồ trang web riêng (dành cho mỗi trang) đều nằm trong cùng một vị trí

 • http://host1.example.com/host1-example-sitemap.xml
 • http://host1.example.com/host2-example-sitemap.xml
 • http://host1.example.com/host3-example-sitemap.xml
 • http://host1.example.com/host1-example1-sitemap.xml
 • http://host1.example.com/host1-example-ch-sitemap.xml 

Lưu ý rằng nó sẽ chỉ làm việc nếu các trang web của bạn đã được xác minh với Google Search Console.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *