Đánh dấu dữ liệu kiểu doanh nghiệp địa phương

Bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ dữ liệu , chẳng hạn như tên, địa chỉ, phản hồi của khách hàng và đánh giá. Sau đó, Google có thể hiển thị dữ liệu của bạn theo cách hấp dẫn hơn, mới hơn trong kết quả tìm kiếm. (Mỗi sản phẩm của Google áp dụng các quy tắc của riêng mình khi quyết định cách hiển thị dữ liệu của bạn.)

Thẻ doanh nghiệp địa phương

Bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ bất kỳ dữ liệu nào được mô tả trong bảng bên dưới. Mỗi thẻ tương ứng với một thuộc tính trong schema.org/LocalBusiness schema

 Thẻ  Mô tả
 name  Tên của doanh nghiệp.
 address  Địa chỉ chính xác của doanh nghiệp.
 telephone  Số điện thoại của doanh nghiệp
openingHours  Thời gian làm việc của doanh nghiệp. Ví dụ:

Mon-Fri: 7:00am – 9:00pm

Sat: 8:00am – 6:00pm

Sun: Closed

 category Các loại hình kinh doanh. Nếu doanh nghiệp của bạn kinh doanh nhiều loại mặt hàng thì bạn có thể gắn nhiều hơn một thẻ category.
 Image  Hình ảnh đại diện của doanh nghiệp.
 url  url trang web của doanh nghiệp

Average Rating

(aggregateRating)

 Xếp hạng tổng thể của doanh nghiệp được xếp hạng theo các thẻ sau:

+ Rating (ratingValue and bestRating): Đánh giá phải chỉ ra xếp hạng tốt nhất và xếp hạng thực tế. Ví dụ thẻ 65% cho biết điểm số của doanh nghiệp và 65/100.

+ Vote (rating count): Tổng số đánh giá

 review  Phản hồi của khách hàng với doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể gắn thẻ nhiều bài đánh giá và sử dụng các thẻ sau cho mỗi bài đánh giá:

+ Reviewer (author): Người hoặc tổ chức viết bài đánh giá.

+ Review Text (reviewBody):Nội dung của bài đánh giá.

+ Review Rating (aggregateRating): Xếp hạng mà người khác đưa ra cho bài đánh giá của bạn. Bạn cần thông tin của 3 phần dành cho việc xếp hạng: xếp hạng thực tế, xếp hạng tốt nhất và tổng số xếp hạng.

Một số trang hiển thị xếp hạng thực tế và xếp tốt nhất trong cùng một đoạn văn bản hoặc hình ảnh trong khi một số trang khác hiển thị hai giá trị này ở các vị trí riêng biệt.

+ Review date (datepublished): Ngày đăng bài đánh giá. Các định dạng ngày mà bạn có thể gắn thẻ là:

 • Ngày đơn lẻ: bạn có thể gắn thẻ theo các cách sau:
  • july 27, 2017
  • 27 july 2017
  • 27/07/2017
 • Một chuỗi các ngày nếu như bài viết của bạn mất nhiều thời gian để xuất bản. Ví dụ June 4-7 2017.

Lưu ý rằng dấu phân cách giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc phải là dấu gạch ngang (-).

 •  Ngày + thời gian. Ví dụ bạn có thể gắn thẻ theo cách sau:
  • June 4, 2017 3pm – Theo sau thời gian là am hoặc pm. Google sử dụng giờ làm việc bình thường để truy vấn thời gian không đi kèm am hoặc pm. Ví dụ, 11 sẽ được diễn giải là 11:00 và 2 sẽ được hiểu là 2:00.
  • June 4, 2012 15:00 – Thời gian thực (không theo am hoặc pm).
 •  Ngày được chia thành từng phần:
  • Day: Tuesday, June 4 Year: 2017
  • June 4 | Time: 7:30pm-9:30pm and 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *