Đánh dấu dữ liệu kiểu bài viết

Bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ dữ liệu trong một bài báo hoặc tạp chí, chẳng hạn như tiêu đề, tác giả và đánh giá. Sau đó, Google có thể hiển thị dữ liệu của bạn theo cách hấp dẫn hơn, mới hơn trong kết quả tìm kiếm. (Mỗi sản phẩm của Google áp dụng các quy tắc của riêng mình khi quyết định cách hiển thị dữ liệu của bạn).

Thẻ bài viết

Bạn có thể sử dụng Công cụ đánh dấu dữ liệu để gắn thẻ bất kỳ dữ liệu nào được mô tả trong bảng bên dưới. Mỗi thẻ tương ứng với một thuộc tính trong schema.org/Article schema.

Lưu ý rằng dữ liệu bạn có thể gắn thẻ với Công cụ đánh dấu dữ liệu là một tập con của thuộc tính trong schema.org.

Nếu trang web của bạn thiếu bất kỳ dữ liệu nào được mô tả dưới đây, bạn có thể thêm dữ liệu bị thiếu từ Công cụ đánh dấu dữ liệu. Nếu Công cụ đánh dấu dữ liệu có mức độ tin cậy thấp trong dữ liệu được gắn thẻ, biểu tượng cảnh báo (Biểu tượng cảnh báo) sẽ hiển thị khi bạn đang sử dụng nó. Công cụ đánh dấu dữ liệu sẽ vẫn cung cấp dữ liệu có độ tin cậy thấp cho Google, nhưng các sản phẩm khác của Google có thể sẽ không sử dụng nó.

 Thẻ  Mô tả
Title Tiêu đề của bài viết
 Author Tác giả của bài viết. Bạn có thể gắn thẻ nhiều tên tác giả nếu bài viết có nhiều tác giả.
Date Published Ngày bài viết được xuất bản. Dưới đây là một số ví dụ về định dạng ngày mà bạn có thể gắn thẻ:

+ Ngày đơn lẻ: bạn có thể gắn thẻ theo các cách sau:

  • july 27, 2017
  • 27 july 2017
  • 27/07/2017

+ Một chuỗi các ngày nếu như bài viết của bạn mất nhiều thời gian để xuất bản. Ví dụ June 4-7 2017.

Lưu ý rằng dấu phân cách giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc phải là dấu gạch ngang (-).

+ Ngày + thời gian. Ví dụ bạn có thể gắn thẻ theo cách sau:

  • June 4, 2017 3pm – Theo sau thời gian là am hoặc pm. Google sử dụng giờ làm việc bình thường để truy vấn thời gian không đi kèm am hoặc pm. Ví dụ, 11 sẽ được diễn giải là 11:00 và 2 sẽ được hiểu là 2:00.
  • June 4, 2012 15:00 – Thời gian thực (không theo am hoặc pm).

+ Ngày được chia thành từng phần:

  • Day: Tuesday, June 4 Year: 2017
  • June 4 | Time: 7:30pm-9:30pm and 2017
Image Một hình ảnh từ bài viết. Ví dụ: bạn có thể gắn thẻ một hoặc nhiều  hình ảnh xuất hiện trong bài viết.
Category  Thể loại của bài viết. Ví dụ đời sống hoặc thể thao.
Average Rating  Đánh giá tổng thể bài viết thường được sắp xếp theo (*), tốt nhất là 5(*) và tệ nhất là 1(*).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *